دانلود کنید: فناوران اطلاعات ، چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴

دانلود کنید: فناوران اطلاعات ، چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴ تعداد کمی از روزنامه های خبری تکنولوژی و آی تی در کشورمان هستند که هنوز به صورت مرتب و هر روزه منتشر شوند

دانلود کنید: فناوران اطلاعات ، سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴

دانلود کنید: فناوران اطلاعات ، سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴ تعداد کمی از روزنامه های خبری تکنولوژی و آی تی در کشورمان هستند که هنوز به صورت مرتب و هر روزه منتشر شوند

دانلود کنید: فناوران اطلاعات ، دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴

دانلود کنید: فناوران اطلاعات ، دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴ تعداد کمی از روزنامه های خبری تکنولوژی و آی تی در کشورمان هستند که هنوز به صورت مرتب و هر روزه منتشر شوند