دانلود کنید: فناوران اطلاعات، چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴

دانلود کنید: فناوران اطلاعات، چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴

تعداد کمی از روزنامه های خبری تکنولوژی و آی تی در کشورمان هستند که هنوز به صورت مرتب و هر روزه منتشر شوند

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.