بررسی کوتاه موبایل OnePlus X

بررسی کوتاه موبایل OnePlus X

مقدمه OnePlus X دیگر یک پرچمدار حساب نمی شود، زیرا پرچمدار جدید OnePlus 2 نام گرفته است. با این حال، OnePlus تصمیم
قیمت گوشی سونی

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.