اجبار Facebook به کارکنانش: آیفون ممنوع است، از آندروید استفاده کنید

اجبار Facebook به کارکنانش: آیفون ممنوع است، از آندروید استفاده کنید

کمپانی فیسبوک، غول بزرگ شبکه های اجتماعی، به تازگی یک کنفرانس خبری برگزار کرد تا درباره سوال های پیش آمده و اهداف
گوشی های جدید

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.