ایران رتبه پنجم را در قیمت مکالمات منطقه خاورمیانه دارد

ایران رتبه پنجم را در قیمت مکالمات منطقه خاورمیانه دارد

بر اساس آخرین آمارهای رسمی که به تازگی توسط سایت ایسنا منتشر شده است کشور ایران از نظر هزینه مکالمات تلفن همراه

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.