اخبار تکنولوژی مبارزان مرگبار | بررسی ۱۰ شخصیت برتر Mortal Kombat

اخبار تکنولوژی مبارزان مرگبار | بررسی ۱۰ شخصیت برتر Mortal Kombat

مبارزه از دوره ی نخستین انسان ها تا زمان حال وجود داشته و در برخی از جوامع و فرهنگ ها عدالت بر اساس مبارزه، رایج و مرسوم بوده است؛ در این گونه مبارزات حق با طرف پیروز است و طرف بازنده هیچ گونه حقی نخواهد داشت. مورخان جنگ های بسیاری را ثبت کرده اند که […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.