Dave Ranyard شرکت سونی را با ۱۷ سال تجربه ترک کرد

Dave Ranyard شرکت سونی را با ۱۷ سال تجربه ترک کرد امروز تیم شرکت سونی یک فرد با تجربه و با مهارت را از دست داد،  آقای Dave Ranyard از اعضا و ررؤسای

دانلود کنید: فناوران اطلاعات، شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

دانلود کنید: فناوران اطلاعات، شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ تعداد کمی از روزنامه های خبری تکنولوژی و آی تی در کشورمان هستند که هنوز به صورت مرتب و هر روزه منتشر شوند