Dave Ranyard شرکت سونی را با ۱۷ سال تجربه ترک کرد

Dave Ranyard شرکت سونی را با ۱۷ سال تجربه ترک کرد

امروز تیم شرکت سونی یک فرد با تجربه و با مهارت را از دست داد،  آقای Dave Ranyard از اعضا و ررؤسای

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.