اخبار تکنولوژی نوستالژیک: بیست سال همراهی با Metal Gear

اخبار تکنولوژی نوستالژیک: بیست سال همراهی با Metal Gear

“ما هیچ کشوری نداریم، هیچ فلسفه و ایدئولوژی، ما جایی می رویم که به ما احتیاج باشد، مبارزه می کنیم نه برای کشوری نه برای دولتی بلکه برای خودمان، ما هیچ دلیلی برای جنگیدن نمی خواهیم می جنگیم چون نیازمان دارند، ما سربازان بدون مرز هستیم و هدفمان را زمانی که در آن زندگی می […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.