کاربردهای آدرس MAC

کاربردهای آدرس MAC

هر کارت شبکه ای دارای آدرسی منحصر به فرد، تحت عنوان آدرس MAC میباشد بطوریکه همواره بسته های (Packetهای) ارسالی روی شبکه،

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.