اخبار تکنولوژی فردی که سال ها پیش فلج شده است می تواند با این دست رباتیک دوباره لمس کند

اخبار تکنولوژی فردی که سال ها پیش فلج شده است می تواند با این دست رباتیک دوباره لمس کند

محققین آزمایشگاه فیزیک کاربردی دانشگاه Johns Hopkins  آزمایش موفقی بر روی دست رباتیک جدید انجام دادند. این دست که با سیم مستقیماً به مغز وصل شده است به شخص معلول کمک می کند که دوباره حس لاسمه اش را به دست آورد. این آزمایش قسمتی از پروژه بزرگ توسعه اندام جایگزین پیشرفته است که توسط […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.