معنی “i” در کلمه‌ی “iPhone” چیست؟

معنی “i” در کلمه‌ی “iPhone” چیست؟ “i” ممکن است مهم‌ترین حرف دنیا باشد، اما هیچکس با اطمینان کامل نمی‌داند که معنی این حرف چیست. در ادامه با تکفارس

معنی “i” در کلمه‌ی “iPhone” چیست؟!

معنی “i” در کلمه‌ی “iPhone” چیست؟! “i” ممکن است مهم‌ترین حرف دنیا باشد، اما هیچکس با اطمینان کامل نمی‌داند که معنی این حرف چیست. در ادامه با تکفارس