بنابه گزارشی Apple iPhone 7S ممکن است اولین iPhone مجهز به تکنولوژی OLED باشد

بنابه گزارشی Apple iPhone 7S ممکن است اولین iPhone مجهز به تکنولوژی OLED باشد ممکن است فکر کنید که حرف به میان آوردن از iPhone 7S، مورد انتظار برای ۲۰۱۷ و زمانی که iPhone 7 نیز هنوز