ری تاملینسون مخترع ایمیل در سن ۷۴ سالگی در گذشت

ری تاملینسون مخترع ایمیل در سن ۷۴ سالگی در گذشت ایمیل یا پست الکترونیکی چیزی است که ممکن است همه ما در طول روز از آن استفاده کنیم و در حال حاضر