158میلیارد ریال برای درمان بیماران در طرح تحول سلامت دشتستان هزینه شد

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.