پرونده اختلاس سه میلیارد ریالی علوم پزشکی خراسان شمالی روی میز دادگاه

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.