نفت 45 دلاری 160 میلیارد دلار به روسیه زیان وارد می کند

شانا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.