نجفی:‌ ایران به سهم خود برای پیشرفت کار پیشنهاد دسترسی مدیریت شده به «منطقه مریوان» را داده است

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.