مردم به کسانی که ادعای وابستگی به مسئولان دارند، توجهی نداشته‌ باشند

خبرگزاری میزان

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.