صاحب نظر آذری:امام خمینی (ره ) بنیانگذار ایران اسلامی قدرتمند است

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.