شرایط نامطلوب روحی عامل باخت برابر سایپا بود

تابناک

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.