ستاری: پول دولت بزرگترین سم برای تجاری سازی علوم است

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.