ده ها کارگر فیلیپینی در آتش سوزی یک کارخانه کشته شدند

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.