دلایل غیرقابل توجیه شرکت هواپیمایی زاگرس برای سوار نکردن کاروان مهرام

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.