در شرعی بودن آرای دیوان عالی کشور شکی وجود ندارد

خبرگزاری میزان

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.