درخواست کمک مفتی سعودی جهت جلوگیری از سقوط «جسرالشغور» و «القلمون»

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.