حقوق مسلم و مشروع شیخ النمر توسط سران سعودی پایمال شده است

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.