حزب‌عدالت‌و‌توسعه‌ترکیه‌اکثریت‌خود را‌از‌دست‌می‌دهد

تابناک

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.