جمعیت کشور فقط 2.5 درصد کتابخوان دارد

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.