توقف پتروشیمی بروجن به دلیل نبود توان خوراک رسانی

شانا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.