تعداد زیادی از داعشی ها از سوریه به شهر مرزی قائم عراق رفتند

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.