ترافیک در جاده های البرز سنگین است

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.