بهسازی قلعه تاریخی شهرستان خوسف آغاز شد

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.