بسیج بزرگترین ظرفیت برای توسعه فرهنگ مصرف بهینه انرژی در کشور است

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.