باید فرهنگ سرمایه گذاری بر روی کسب و کار های دانش بنیان ایجاد شود

خبرگزاری میزان

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.