امام جمعه زاغمرز از استفاده سوخت مازوت در نیروگاه نکا انتقاد کرد

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.