امام جمعه بروجرد: نظام سلطه با انحصار علم سعی دارد دنیا را زیرسلطه خود ببرد

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.