اعتراف می‌کنم که بخشی از مردم در سختی زندگی می‌کنند

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.