احکام دینی با زبان اشاره به ناشنوایان سیروان آموزش داده می شود

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.