شرکت‌های پژو و ایر باس سال ۹۶ به ایران می‌آیند

شرکت‌های پژو و ایر باس سال ۹۶ به ایران می‌آیند حال که در دوران پسا تحریم هستیم خبر های خوبی از همکاری هایی که به زودی بین شرکت های ایرباس برای خرید