ششمین کسی که پا برروی کره ی ماه گذاشته بود در سن ۸۵ سالگی فوت کرد

ششمین کسی که پا برروی کره ی ماه گذاشته بود در سن ۸۵ سالگی فوت کرد فضانورد آمریکایی ادگارد میشل در سن ۸۵ سالگی فوت کرد این فضانورد که در پروژه اپلو ۱۴ به عنوان ششمین فردی که پایش

ششمین کسی که پا برروی کره ی ماه گذاشته بود، در سن ۸۵ سالگی فوت کرد

ششمین کسی که پا برروی کره ی ماه گذاشته بود، در سن ۸۵ سالگی فوت کرد فضانورد آمریکایی ادگارد میشل در سن ۸۵ سالگی فوت کرد این فضانورد که در پروژه اپلو ۱۴ به عنوان ششمین فردی که پایش