برخورد شهاب سنگ باعث مرگ یک نفر شد

برخورد شهاب سنگ باعث مرگ یک نفر شد برخورد شهاب سنگ آسمانی موجب مرگ یکی از اهالی هندوستان شده است، بله درست است برخورد یک شهاب سنگ از آسمان در