فرصت برای انتخاب آگاهانه کسب‌و‌کارهای ایرانی فراهم شد

فرصت برای انتخاب آگاهانه کسب‌و‌کارهای ایرانی فراهم شد نبود نظرات متفاوت درباره کسب‌وکارها، به وضوح در کشور ما به چشم می‌خورد. به طوری که انتخاب بهترین‌ها غیرممکن شده و فرهنگ