بایگانی برای دسته بندی' تغییر چهارچوب کاری AVG باعث نارضایتی کاربران شده' .

اخبار تکنولوژی تغییر چهارچوب کاری AVG باعث نارضایتی کاربران شده

اخبار تکنولوژی تغییر چهارچوب کاری AVG باعث نارضایتی کاربران شده شرکت امنیتی AVG پس از اینکه سیا ست‎های کاری خود را تغییر داد مورد انتقاد کاربران قرار گرفته است. در این تغییر موردی دیده می‎شود که به این شرکت اجازه می‎دهد تا تاریخچه جستجو و وب گردی کاربران خود را به شرکت های تبلیغاتی بفروشد […]

اخبار تکنولوژی تغییر چهارچوب کاری AVG باعث نارضایتی کاربران شده است

اخبار تکنولوژی تغییر چهارچوب کاری AVG باعث نارضایتی کاربران شده است شرکت امنیتی AVG پس از اینکه سیا ست‎های کاری خود را تغییر داد مورد انتقاد کاربران قرار گرفته است. در این تغییر موردی دیده می‎شود که به این شرکت اجازه می‎دهد تا تاریخچه جستجو و وب گردی کاربران خود را به شرکت های تبلیغاتی […]