72 درصد مسکنهای روستایی در خراسان رضوی کم دوام هستند

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.