2 فلسطینی شهید و 280 نفر در ماه فوریه بازداشت شدند

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.