کرامر به جای بازگشت به لورکوزن شاید مسافر آرسنال شود

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.