پوتین بچه‌دار نشده است!

ایسنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.