وزیر ارشاد: ملاحظات مذهبی را در برنامه های فرهنگی مد نظر داریم

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.