واگذاری امور به مردم مساوی با کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری است

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.